بیماری اورف چیست؟

اورف یک بیماری عفونی ویروسی مشترک بـین انـسان و دام است که به طور شـایع در گوسـفند و بـز ایجـاد بیماری می‌کنند. ضایعات اورف معمولا منفرد یا در تعداد خیلی کم ایجاد و بیشتر در انگشت، دست یا ساعد رخ می‌دهند. به طور مشخص توده اورف سفت و گوشتی است و برخلاف ظاهرش حاوی چرک و ترشح نیست. [ ادا