عوارض رنگ هاى شیمیایی

استفاده از رنگ های شیمیایی مو دارای عوارض جانبی بسیار خطرناکی است. نشانه ها و آسیب هایی که بر اثر رنگ کردن به مو وارد می شود که باعث ایجاد حساسیت، موهای شکننده و ایجاد راش می شود [ ادا