مزایای عمل های زیبایی به روش سرپایی بدون بیهوشی

برای انجام عمل زیبایی از بیهوشی عمومی نباید استفاده شود ودر عوض باید از روش بی حسی موضعی یا تامی سنت که حداقل عوارض را دارد و تکرار آن نیز چندان مانند بیهوشی عمومی ریسک ندارد، استفاده کرد. [ ادا