تزریق چربی صورت

پنج سال بعد از تزریق چربی کل صورت

تزریق چربی

تزریق چربی صورت

پنج سال بعد از تزریق چربی کل صورت

تزریق چربی در صورت

تزریق چربی صورت

سه سال بعد از تزریق چربی کل صورت

زاویه سازی صورت با تزریق چربی

تزریق چربی صورت

بعد از 7 سال تزریق چربی در صورت

تزریق نانوفت و چربی

تزریق چربی در صورت و به دنبال آن بهبود لک مقاوم بعد از یک سال

تزریق چربی صورت

تزریق چربی صورت

شش سال بعد از تزریق چربی صورت

تزریق چربی صورت و خارج کردن چربی غبغب

چهارسال بعد از تزریق چربی صورت

هفت سال بعد از تزریق چربی و هشت کیلو کاهش وزن

پنج سال بعد از تزریق چربی صورت

پنج سال بعد از تزریق چربی صورت

سه سال بعد از تزریق چربی صورت

سه سال بعد از تزریق چربی صورت

تزریق چربی صورت

تزریق چربی صورت

یک سال بعد از تزریق چربی صورت

فرم دهی و زیبا سازی صورت با تزریق چربی

تزریق چربی جهت برطرف کردن گودی زیر چشم و رفع بیرون زدگی چشم ها همچنین اصلاح فرم چانه در ضمن دقت فرمایید بینی بیمار کوچکتر به نظر می رسد