پاک کردن تاتو

لیزر تاتوی دست

قبل و بعد از دو جلسه لیزر تاتوی دست

لیزر تاتوی خط چشم

قبل و بعد از دو جلسه لیزر تاتوی خط چشم

لیزر تاتوی خط چشم

قبل و بعد از یک جلسه لیزر خط چشم

بعد از یک جلسه لیزر کیوسویئچ تاتو پیشانی

بعد از یک جلسه لیزر کیوسویئچ تاتو پیشانی

پاک کردن تاتو خط چشم

طی یک جلسه جراحی و لیزر پاک کردن تاتو خط چشم

پاک کردن تاتو

پاک کردن تاتو ابرو پس از یک جلسه با لیزر کیوسوییچ

پاک کردن تاتو

پاک کردن تاتو ابرو پس از چند جلسه با لیزر کیو سوییچ

پاک کردن تاتو

پاک کردن تاتو پس از یک جلسه با لیزر کیوسوییچ

پاک کردن تاتو پس از یک جلسه با لیزر کیوسوییچ

پاک کردن تاتو پس از یک جلسه با لیزر کیوسوییچ