میکرودرم ابرژن

از بین بردن لک با میکرودرم ابرژن

از بین بردن لکه های ناشی از جوش بدن بعد از دو جلسه میکرودرم ابرژن

میکرودرم ابرژن الف

دو ماه پس از یک جلسه میکرودرم ابرژن و لیزر خال

رفع تیرگی و لک های جای جوش

پس از یک جلسه تیرپل تراپی با میکرودرم ابرژن

میکرودرم ابرژن

دو ماه پس از یک جلسه میکرودرم ابرژن و لیزر خال

کاهش کک ومک وتیرگی پوست پس از یکبار میکرودرمابرژن

روشن کردن و کاهش کک و مک

روشن کردن و کاهش کک و مک با میکرودرمابرژن . عکس مربوط به یکماه پس از یک نوبت میکرودرمابرژن است.

روشن کردن و کاهش جوش و جای جوش

روشن کردن و کاهش جوش و جای جوش با میکرودرمابرژن . میکرودرمابرژن باعث کنترل جوش صورت چربی پوست کاهش منافذ و افزایش بیش از شش برابری داروهایی که به پوست مالیده میشود میگردد.