لیفت با نخ

دو ماه پس از نخ لیفت

لیفت قسمت تحتانی صورت با نخ

دو ماه پس از نخ لیفت

لیفت قسمت تحتانی صورت با نخ