لیفت با نخ

دو ماه پس از نخ لیفت

لیفت با نخ

دو ماه پس از نخ لیفت

لیفت قسمت تحتانی صورت با نخ

دو ماه پس از نخ لیفت

لیفت قسمت تحتانی صورت با نخ