لیزر عروق صورت و واریس

لیزر عروق پا

لیزر عروق واریسی پا بدون درد زخم یا لک در طی یک تا دو جلسه

عروق خونی

لیزر عروق خونی صورت(مویرگ ها) پس از یک جلسه

عروق خونی

لیزر عروق خونی صورت(مویرگ ها) پس از یک جلسه