برداشتن خال

لیزر خال

لیزر خال

لیزر خال

لیزر خال

لیزر خال

لیزر خال روی ابرو

لیزر خال روی ابرو بدون آسیب به مو های ابرو

لیزر خال روی بینی

لیزر خال های کل صورت

لیزر خال های کل صورت

لیزر خال روی پیشانی و تاج ابرو

لیزر خال روی تاج ابرو بدن آسیب دیدگی به ابرو

لیزر خال های صورت و گردن

لیزر خال زیر چشم

لیزر خال ها

لیزر خال های کل صورت

همانطور که در تصویر دیده می شود قبلا دو عدد خال خود را در مراکز دیگر لیزر کرده اند که متاسفانه جای خال ها باقی مانده است

لیزر خال روی لب

لیزر خال های کل صورت

لیزر خال روی پلک پایین

لیزر خال روی پلک پایین بدون آسیب به مژه ها

لیزر خال روی پلک

لیزر خال روی پلک پایین بدون آسیب به مژه ها

جراحی خال

لیزر خال ها

لیزر خال