نمونه‌های انجام شده توسط پزشک غیرمجرب

تجویز نادرست داروی منوبنزن

عوارض جدی و جبران ناپذیر تجویز داروی منوبنزن توسط افراد غیرپزشک

لیپولیزر شکم

شکم بیمار با گذشت دو سال از عمل لیپولیزر توسط پزشک غیرمجرب هنوز دچار عارضه می باشد

عارضه شدید مصرف کورتون خوراکى و تزریقى

تزریق ژل دائمى در زیر چشم و ایجاد پف و ناهموارى

تزریق ژل دائم در صورت و ایجاد غیرقرینگى و ناهمواری

تزریق ژل دائم در صورت و ایجاد غیرقرینگى و ناهمواری

تزریق ژل نامرغوب در گونه و ایجاد توده برجسته

تزریق ژل نامرغوب توسط پزشک غیر مجرب

لیپولیزر شکم توسط پزشک غیر مجرب از نمای روبرو

لیپولیزر شکم توسط پزشک غیر مجرب از نمای پهلو

تزریق ژل و ایجاد ناهموارى و غیر غرینگى در صورت

لیپولیزر شکم و ایجاد ناهموارى و اسکار سوختگى

لیپولیزر شکم و ایجاد ناهموارى و اسکار سوختگى در پوست شکم

لیپولیزر شکم و ایجاد ناهموارى و اسکار سوختگى

لیپولیزر شکم و ایجاد ناهموارى و اسکار سوختگى در پوست شکم

لیپولیز ران و ناهموارى

لیپولیز ران و ناهموارى و ایجاد خطوط عرضى در پشت پاها و تو رفتگى رانها

لیپولیز ران و ناهموارى

لیپولیز ران و ناهموارى و ایجاد خطوط عرضى در پشت پاها و تو رفتگى رانها

جراحى ابدومینوپلاستى و اسکار وسیع و زشت روى شکم

سوزاندن زگیل روى دست توسط پزشک غیر مجرب

سوزاندن زگیل روى دست توسط پزشک غیر مجرب و ایجاد اسکار دائمى و غیر قابل رفع روى دست

سوزاندن زگیل روى دست توسط پزشک غیر مجرب

سوزاندن زگیل روى دست توسط پزشک غیر مجرب و ایجاد اسکار دائمى و غیر قابل رفع روى دست

خارج کردن چربى ران با لیپولیزر

خارج کردن چربى ران با لیپولیزر و ایجاد ناهموارى، فرورفتگى و بدشکل شدن رانها

لیپوساکشن کناره خارجى ران ها