لطفا جهت دریافت نوبت به تاریخ مورد نظر خود دقت نموده و متناسب با تاریخ مورد نظر خود از سامانه جدید یا سامانه قدیمی استفاده نمایید.

لازم به ذکر است نوبت های ثبت شده از تاریخ ۸/۱۵ در سامانه قدیمی فاقد اعتبار می‌باشند.

نوبت دهی دکتر ملکی تا تاریخ ۸/۱۴

سامانه قدیم

نوبت دهی دکتر ملکی از تاریخ ۸/۱۵

سامانه جدید