فروش میلیاردی کالای تقلبی پیش چشم مسئولان در رسانه ملی +اسناد

((کرمحلزون اصل))؛ این شعار که پیشتر به گوش بینندگان ماهواره آشنا بود، مدتیاست که به مدد تبلیغات گسترده در شبکه های مختلف صداوسیما، تا دورترینروستاهای کشور هم نفوذ کرده و این بار نه تنها از اعجاز استفاده از آن سخنبه میان میآید، بلکه بر ایرانی بودن آن، تاکید مشددی میشود تا شرایطبرای کلاهبرداری در مقیاس کلان فراهمتر از هر زمانی شود!

بهگزارش «تابناک»، شنبه هشتم تیرماه جاری، بازرسان اداره کل نظارت بر موادآرایشی وزارت بهداشت به سمت کارخانه پالیز طب شرق در کرج، جایی که کرمحلزون و نیو تودی به سفارش شرکت «سپیده ماهان» تولید میشد، حرکت کردند وپس از سپری شدن زمانی کوتاه، نتیجه بازرسی نشان داد که هیچگونه سندی مبنیبر وجود مواد اولیه عصاره حلزون و همچنین ماده الانتویین در انبار و یاخط تولید کارخانه وجود ندارد.

اداره بهداشتی-آرایشی دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز) محل دیگری بود که بازرسیشد و البته آنجا هم مدارکی برای اثبات ساخت و آزمایشات کنترلی چنین فرمولییافت نشد تا معلوم شود که ظاهرا کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی البرز چشمان خود را بر همه چیز بسته و نظارتی روی صدور پروانه وفرایند تولید نداشتهاند تا به این ترتیب راه برای تقلب و فروشی بیش از 100میلیارد تومان در سال برای چند نوکیسه هموار شود.

باآشکار شدن این حقایق، کمیته فنی و قانونی آرایشی بهداشتی وزارت بهداشت کهگزارش بازرسان را دریافت کرده بود، بلافاصله پروانه محصولات شرکت سپیدهماهان را باطل کرد و متعاقب آن، حق صدور پروانه ها را از دانشگاه علومپزشکی البرز سلب نمود و در اقدام تکمیلی، سازمان غذا و دارو هم طی نامهایبه تاریخ دوازدهم تیر ماه (چهارشنبه گذشته) به رئیس سازمان صداوسیما،خواستار توقف تبلیغ محصولات شرکت سپیده ماهان شد.

معاونوزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو طی نامهای به رئیس سازمانصداوسیما، ضمن اعلام توقف تولید محصولات تقلبی شرکت سپیده ماهان، توقف پخشآگهیهای آن در رسانه ملی را خواستار شد

این نوکیسهها که بودند؟

گزارشهای دریافتی حکایت از آن دارند که در پشت پرده ماجرا، آقای «م.ی» و خانم«ر.پ» (اسامی نزد «تابناک» محفوظ است) دو نفری بودند که در اولین تجربهکاری خود، در نهم شهریورماه سال 82، یک شرکت مسئولیت محدود را به نامشرکت خدماتی و بازرگانی سپیده ماهان و با سرمایه اولیه دو میلیون تومان ثبتکردند. شرکتی که حتی توانایی خرید محلی برای خود نداشت و مجبور بود تا سال90 چندین نوبت در محدوده خیابان آزادی تغییر آدرس دهد؛ چه برسد به اینکهدارای کارخانه و تولید صنعتی باشد.

ماجرایبرملا شده امروز زمانی ابعاد حقیقی تر خود را نشان خواهد داد که بدانیماین شرکت در سال 90 اقدام به ثبت اسامی تجارتی زیر نموده است:

نیوتودی،حلزون، تن تاک، آدلی، مدارا، ترنتو، اینام، پنیلو و پلیل؛ اسامی متعدد وچه بسا خوش آب و رنگی که برای محصولاتی همچون: انواع کرمها، صابون، شامپو وانواع محصولات بهداشتی و آرایشی، لاغری، کاهش وزن، کرم حلزون، روغن شترمرغ(!)، محصولات آشپزخانه، بدنسازی و... تقاضای ثبت داده شدهاند.

رازاین ثبت اسامی هم چیزی نیست جز اینکه قرار بوده تمامی این محصولات به مرور(احتمالا طی مدتی کوتاه و به صورت پی در پی) روانه بازار شوند؛ به اینصورت که پس از پی بردن مردم به بیتاثیر بودن یا بی ارزش بودن یکی از اینمحصولات تقلبی، مدتی بعد محصولی مشابه اما این بار با نام و شمایلی دیگر بهبازار عرضه شده و کلاهبرداری ادامه بیابد.

ثبتنام تجاری حلزون در میان آگهیهای ثبت نام تجاری توسط این شرکت، از اینرو جالب توجه است که در بازرسی از کارخانه آن، نه حلزونی مشاهده شده و نهعصاره و یا مواد برگرفته از آن!

برخیاز آگهیهای ثبت نام تجاری که نشان از ادامهدار بودن برنامه مدیرانشرکت سپیده ماهان برای عرضه محصولات قبلی با نام دیگر در آینده دارد

شائبه ارتباط با جریانات خارج از کشور

تولیدکنندگانکرمهایی با نام حلزون و نیو تودی سالهای متمادی حمایت مالی شبکههایتلویزیونی وابسته به جریانات برانداز نظام را در خارج از کشور به عهدهداشته اند و با فروش کالای خود به صورت قاچاق در کشور، توانمندی سازمانهاینظارتی را برای جلوگیری از ورود و فروش این محصول به کشور را به چالشکشیده بودند.

اینجاستکه وقتی یک شرکت مسئولیت محدود که سالها در پستویی در حال دست و پا زدنبرای تامین دو میلیون تومان حقوق موسسین و مدیران خود بوده، بدون هیچسابقهای در تولید و برندی سازی تجارتی-آن هم در زمینه تخصصی حوزه سلامت،- ناگهان با چنین اعداد و ارقامی وارد فعالیت میشود، این شک را تقویت میکندکه جریانی در پشت این حرکت قرار داشته و امثال مدیران این شرکتها، تنهابازیگرانی بیش نیستند.

چه کسی به این محصولات مجوز داده است؟

صدوراین مجوزها در زمان ریاست سابق سازمان غذا و دارو با همکاری معاونت سابقاین نهاد در حوزه غذا و بهداشتی-آرایشی صورت گرفته که با ورود دکتر عباسحاجی آخوندی به این سازمان، به رغم مخالفتهای برخی کارشناسان، موضوعپیگیری و این تقلب آشکار گردید.

دراین نوع از تجارت که تجار یهودی در اروپا، امریکا و آفریقای جنوبی مبدع آنهستند، همانند شرکتهای هرمی، محصولات در بازار اصلی عرضه نمیشوند کهمبادا مردم با دیدن و لمس کردن آنها، قادر به محک زدنشان شده و حتینارضایتی خریداران از طریق زنجیره فروشنده، توزیع کنندگان خرد و کلان ونهایتا شرکت، قابل پیگیری مستقیم باشد، بلکه تنها با نشان دادن کاتالوگهایفریبنده و فروش تلویزیونی و تلفنی، کالا به محل اقامت مشتری ارسالمیشود.

برخیاز آگهیهای ثبت تغییرات شرکت سپیده ماهان که نشان از تغییرات متعدد آدرسشرکت در طول چند سال داشته و حجم سرمایهگذاری و ارقام مالی آن را نشانمیدهد!

ضرر ریالی صداوسیما چقدر بوده است؟

باآشکار شدن نقش عواملی که مجوزها را صادر کرده و نظارت را فراموش کردهبودند، نقش ضلع سوم ماجرا آشکار میشود؛ جایی که رسانه ملی به عنوان بازویقدرتمند تبلیغ این کالا، رخ نمایی کرده و نه تنها سهم بزرگی در رقم خوردناین رویداد تلخ به خود اختصاص داده، بلکه از جهات دیگری، خود هم طعمه اینکلاهبرداری واقع شده است.

ماجرااز این قرار است که تعرفه پخش آگهی در صداوسیما برای محصولات ساخت ایرانخیلی ارزانتر از محصولات وارداتی تعیین شده است و در کمال تعجب، در حالی کهشرکت سپیده ماهان فقط پروانه ساخت کرم حلزون را در دست داشته و بقیهمحصولاتش، وارداتی است، از تعرفه در نظر گرفته شده برای محصولات داخلی بهرهبرده است؛ موضوعی عجیب که با آرم ساخت ایران در بالای تبلیغات تلویزیونیمحصولات این شرکت، خودنمایی میکرد اما کشفیات اخیر بر صحت آن خط بطلانکشید.

ایندر حالی است که سازمان غذا و دارو در نامه خود اعلام نموده که تجهیزاتتبلیغ شده این شرکت نه مجوز تولید داخل دارند و نه مجوز واردات! گزارهایبه معنای نابود کردن تولید کننده داخلی در سال هایی که کمک به اقتصاد، محوراصلی شعار نظام بوده است.

بهعبارت بهتر، میتوان این گونه ادعا کرد که طی این مدت، شرکت سپیده ماهانمیلیاردها تومان از پول صداوسیما (بیتالمال) را نیز در جیب خود گذاشته وبا زدوبند با چند کارمند واحد بازرگانی این سازمان، مدارک جعلی دال برتولید داخل را در پرونده جا دادهاند؛ البته این ضرر جدای از خسارت معنویوارد شده بر اعتبار رسانه ملی نزد افکار عمومی است که پرداختن به آن دراین مقال نمیگنجد.

شائبه تبلیغ کالای قاچاق از رسانه ملی؟

اگربازرگانی صدا و سیما خوش شانس باشد، باید کالاهای غیر تولید داخل این شرکتبه هر شکل ممکن که شده، برگ سبز گمرکی داشته باشند چراکه در غیر این صورتباید گفت که از بدو تاسیس رادیو و تلویزیون در کشور، برای نخستین بار خواهدبود که کالای قاچاق از این رسانه تبلیغ شده و به فروش رسیده است.

درصورت اثبات چنین تخلفی که مبنای آن جعل سند پروانه تولید داخلی محصول است، مدیران شرکت سپیده ماهان با مجازات های سنگینی مواجه خواهند بود.

بازپس گیری حقوق خریداران

دادستانبعنوان مدعی العموم با ورود به پرونده میبایست در صدد بازپس گیری پولخریداران برآید، چراکه گزارش بازرسان و رای کمیته فنی وزارت بهداشت تاییدمیکند که در ساخت و فروش کرم حلزون تقلب رخ داده و آنچه که ادعا می شده باچیزی که فروش رفته مطابقت ندارد و در این میان میلیاردها تومان از اینتجارت(!) کسب مال شده است

لطفا از عکسهای قبل وبعد بیماران درگالری عکس دیدن فرمایید.

آدرس: اصفهان- خ چهار باغ بالا جنب مجتمع پارک ساختمان گلستان طبقه فوقانی بانک سپه مرکز لیزر هور (دکتر مریم ملکی )

تلفن :03116662224تعداد بازدید از این مطلب: 7168
لطفا از عکس‌های قبل و بعد بیماران در گالری تصاویر دیدن فرمایید.
آدرس: اصفهان-خ چهارباغ بالا جنب مجتمع پارک ساختمان گلستان طبقه فوقانی بانک سپه مرکز لیزر هور (دکتر مریم ملکی)

تلفن :03136662224
دسته‌ها: دانستنی ها

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *