درماتیت پدروسی یا بیماری دراکولا

درماتیت پدروسی یک درماتیت تماسی تحریکی ویژه است که با ضایعات طاولی و قرمزی بر روی نواحی باز بدن مثل صورت و گردن و دست ها شناخته می شوند، این بیماری توسط حشره ای متعلق به جنس پدروس با نام دراکولا ایجاد می شود [ ادا