موهای زیر پوستی

موهای زیر پوستی موهایی هستند که کمی به سمت بیرون از پوست رشد می کنند و دوباره به داخل خمیده می شود و به پوست فرو می روند که لیزر بهترین درمان برای موهای زیر پوستی است. [ ادا

موهای زیر پوستی

موهای زیر پوستی موهائی هستند که کمی به سمت بیرون ازپوست رشد می کنند و دوباره به داخل خمیده شده و به پوست فرو می روند که با رعایت برخی نکات می توان از بروز موهای زیر پوستی پیشگیری کرد. [ ادا