ساب سیژن و لیزر جاى جوش، اسکار سوختگى

بعد از یک جلسه لیزر فرکشنال و لیزر جنسیس

کاهش اسکار پیشانی و جوش ها پس از یک جلسه درمانی با دو لیزر به صورت همزمان با تکرار جلسات درمانی نتایج بهتری حاصل می شود

لیزر جنسیس

لیزر جنسیس جهت کاهش عمق اسکار آکنه پس از یک جلسه

لیزر جنسیس

درمان اسکار بعد از یک جلسه درمان

بعد از یک جلسه لیزر اسکار آبله

بعد از یک جلسه لیزر اسکار آبله

بعد از یک جلسه لیزر سی او دو

اسکار روی بینی ناشی از برداشتن خال توسط شخص کم تجربه می باشد که بعد از لیزر بهبود پیدا کرد

بعد از یک جلسه سابسیژن و لیزر سی ا دو

بعد از یک جلسه سابسیژن و لیزر سی ا دو

بعد از یک جلسه سابسیژن و لیزر سی ا دو

بعد از یک جلسه سابسیژن و لیزر فرکشنال

بعد از یک جلسه لیزر سی او دو و سابسیژن

بعد از یک جلسه لیزر فرکشنال و پی آر پی

رفع اسکارهای جای جوش و بهتر شدن کیفیت پوست بعد از یک جلسه لیزر فرکشنال و پی آر پی

بعد از یک جلسه لیزر فرکشنال و پی آر پی

رفع اسکارهای جای جوش و بهتر شدن کیفیت پوست بعد از یک جلسه لیزر فرکشنال و پی آر پی

دو ماه بعد از یک جلسه لیزر و سابسیژن

تزریق چربی در اسکارها لیزر و سابسیژن

تزریق چربی نانوفت در اسکارها , سابسیژن و لیزرسی او دو در یک جلسه

بعد از یک جلسه سابسیژن و لیزر

عکس به ترتیب یک ماه بعد و دو ماه بعد از رفع اسکار سالک بعد از یک جلسه لیزر سی او تو و سابسیژن

اسکار سالک

سه سال پس از یک جلسه لیزر و سابسیژن اسکار سالک

لیزر اسکار

پس از یک جلسه لیزر اسکار صورت

درمان اسکار

لیزر و جراحی اسکار سالک طی چند جلسه