رفع جوش،جای جوش وقرمزی با آی پی ال

بعد از یک جلسه آی پی ال

بعد از یک جلسه آی پی ال

بعد از یک جلسه آی پی ال

بعد از یک جلسه آی پی ال

بعد از یک جلسه آی پی ال

بعد از یک جلسه آی پی ال

بعد از یک جلسه آی پی ال

بعد از یک جلسه ال ای دی

بعد از یک جلسه ال ای دی