لیپولیزر و لیپوماتیک

لیپولیزر و لیپوماتیک

خارج کردن چربی پهلوها و تزریق چربی آن در صورت

خارج کردن چربی شکم

خارج کردن چربی شکم

لاغری و لیفت بازو در یک جلسه

قبل و یک ماه بعد از خارج کردن چربی بازو ها و لیزر ولف جهت رفع شلی و لیفت بازو تا سه ، چهار ماه دیگر باز هم بهتر خواهد شد

خارج کردن چربی پهلوها و کمر

یک سال بعد از خارج کردن چربی شکم و کمر و پهلوها

خارج کردن چربی شکم و پهلوها

شش ماه بعد از خارج کردن چربی شکم و پهلو ها

خارج کردن چربی شکم و پهلوها

یک سال بعد از خارج کردن چربی شکم و پهلو ها

جراحی افتادگی زیر شکم

جراحی افتادگی زیر شکم بدون جابه جایی ناف به صورت سر پایی و بدون بیهوشی