درمان اسکار سالک

لیزر اسکار سالک

۲۵ روز پس از جلسه اول لیزر اسکار سالک

لیزر اسکار سالک

۴۰ روز پس از جلسه لیزر اسکار سالک

لیزر اسکار سالک

یک سال بعد از دو جلسه لیزر اسکار سالک

لیزر اسکار سالک

لیزر جای سالک بعد از دو جلسه

لیزر اسکار سالک

رفع جای سالک طی چند جلسه

رفع اسکار سالک

یک جلسه سی او دو برای اسکار سالک