جوان‌سازی با تیکسل و پلکسر

روشن سازی با تیکسل

روشن سازی و بهبود منافذ و کیفیت پوست بعد از یک جلسه تیکسل

پلکسر زیر چشم

یک جلسه پلکسر زیر چشم و جراحی پلک بالا

جوانسازی با پلکسر و تیکسل

بعد از دو جلسه پلکسر و تیکسل

جوانسازی با پلکسر و تیکسل

بعد از دو جلسه پلکسر و تیکسل

بعد از یک جلسه تیکسل

بهبود چین و چروک صورت و کیفیت پوست بعد از یک جلسه تیکسل