کاشت مو و ابرو

کاشت ابرو

کاشت ابرو اصفهان

کاشت ابرو

کاشت ابرو اصفهان

کاشت ابرو

کاشت ابرو اصفهان

کاشت ابرو

کاشت ابرو

کاشت مو

کاشت مو

کاشت مو

کاشت مو

کاشت مو

کاشت موی سر

به طبیعی بودن خط رویش مو، مناسب با سن بیمار توجه کنید.

کاشت موی سر

کاشت ابرو

بلافاصله پس از کاشت ابرو. به تورم بسیار کم، عدم کبودشدگی و خواب طبیعی موها دقت کنید.

کاشت ابرو

یک سال پس از کاشت ابرو روی تاتوی قبلی

کاشت ابرو

بلافاصله پس از کاشت ابرو. به زاویه و خواب مو و جهت دادن طبیعی موها دقت کنید.

کاشت ابرو

یک سال پس از کاشت ابرو

کاشت ابرو

یک سال پس از کاشت ابرو

یک سال بعد از کاشت ابرو

کاشت مو

کاشت ابرو

در عکس قبل از کاشت مشاهده کنید که فرد فقط تاتو داشته و بعد از کاشت ابرو ها کامل و با نظم کاشته شده اند

کاشت مو

کاشت مو سر

کاشت مو

کاشت مو سر

کاشت مو

کاشت مو سر

کاشت مو

کاشت مو سر

کاشت مو

کاشت مو سر