جوانسازی دور چشم ها

تزریق چربی زیر چشم

9 ماه بعد از تزریق چربی زیر چشم

تزریق چربی زیر چشم

9 ماه بعد از تزریق چربی زیر چشم

تزریق چربی در زیر چشم و پشت چشم

تزریق چربی در زیر چشم و پشت چشم همراه با افزایش فاصله چشم و ابرو

تزریق چربی در گودی پشت پلک

پنج ماه بعد از تزریق چربی در گودی پشت پلک

تزریق چربی در گودی پشت پلک

پنج ماه بعد از تزریق چربی در گودی پشت پلک

نه ماه بعد از تزریق چربی زیر چشم

پس از یک جلسه تزریق چربی زیر چشم

پس از یک جلسه تزریق چربی زیر چشم

پس از یک جلسه تزریق چربی زیر چشم

تزریق چربی در گودی زیر چشم

دو سال بعد از تزریق چربی در زیر چشم ها

تزریق چربی در گودی زیر چشم

تزریق چربی در زیر چشم ها

تزریق چربی در زیر چشم ها

تزریق چربی زیر چشم

تزریق چربی در گودی زیر چشم و پشت چشم همراه با افزایش فاصله چشم و ابرو

تزریق چربی زیر چشم

قبل و بعد ۴ ماه بعد از تزریق چربى در گودى زیر چشم ها و همچنین تزریق چربى در گودى پشت چشم ها

تزریق چربی زیر چشم

قبل و بعد ۴ ماه بعد از تزریق چربى در گودى زیر چشم ها و همچنین تزریق چربى در گودى پشت چشم ها

تزریق چربی زیر چشم

بعد از یک جلسه

تزریق چربی زیر چشم

تزریق چربی زیر چشم