درمان کک و مک و لک صورت

درمان لک یا ملاسما

پس از یک جلسه لیزر کربن پیل و مزوتراپی صورت

ملاسما یا لک صورت

قبل و بعد از یک جلسه تریپل تراپی لیزر کیوسویچ، مزوتراپی و پیلینگ

درمان لک صورت

درمان لک صورت و لنتیگو با متد دکتر ملکی

درمان لک صورت

درمان لک صورت یا لنتیگو با متد دکتر ملکی

درمان ملاسما یا لک بارداری

بعد از دو جلسه مزوتراپی

درمان ملاسما یا لک بارداری

بعد از دو جلسه مزو تراپی صورت

بعد از یک جلسه مزوتراپی و کیوسوئیچ

بعد از یک جلسه مزوتراپی و کیوسوئیچ

بعد از دو جلسه مزوتراپی

درمان لک های صورت

درمان لک های صورت پس از یک جلسه لیزر کیوسوئیچ و مزوتراپی صورت

درمان لک های صورت پس از یک جلسه مزو تراپی

درمان لک های صورت پس از یک جلسه مزو تراپی

لنتیگو

رفع لنتیگو پس از دو جلسه کرایو

لیزر فرکشنال کک و مک

درمان لک پوستی

درمان لک پوستی

یک هفته پس از لیزر فرکشنال

درمان لک پوستی

درمان لک پوستی