درمان کک و مک و لک صورت

درمان لک یا ملاسما

پس از یک جلسه لیزر کربن پیل و مزوتراپی صورت

ملاسما یا لک صورت

قبل و بعد از یک جلسه تریپل تراپی لیزر کیوسویچ، مزوتراپی و پیلینگ

درمان لک صورت

درمان لک صورت و لنتیگو با متد دکتر ملکی

درمان لک صورت

درمان لک صورت یا لنتیگو با متد دکتر ملکی

درمان ملاسما یا لک بارداری

بعد از دو جلسه مزوتراپی

درمان ملاسما یا لک بارداری

بعد از دو جلسه مزو تراپی صورت